Affiche texte, 1937, Fontseré, CNT AIT Barcelone, Trois fronts de lutte Ver más grande
TRES FRONTS DE LLUITA. La revolució ha de movilitzar tots als seus recursos, per tal d’estructurar els tres fronts que han d’assegurar el seu triomf : EL FRONT DE COMBAT, EL FRONT ECONOMIC I EL FRONT CULTURAL. 1- Demanem la creació de l’Exèrcit Popular Revolucionari a Catalunya i l’establiment del comandament únic ; pero reclamem totes les garanties per tal de que les forces armades de la Revolució estiguin, en tot moment, al servei únic i exclusiu del poble. Demanem una depuració del comandament i un control rigurós, exercit pels Comissaris polítics dintre els quadres tècnics de l’exèrcit del poble. 2- Demanem que els nostres fronts d’Aragó siguin proveïts de tot el material de guerra necessari, per tal de garantitzar la seva eficàcia, ja que sense armament modern i abundant, no pot existir una potència combativa. Cal establir, ràpidament, un sistema de refugis i de fortificacions, per tal d’assegurar la vida de la població civil i la inviolabilitat de les nostres costes. Per tal d’aconseguir aquells objectius, demanem que siguin proporcionats a Catalunya, fusells, canons, metralladores, tancs, avions, i altre material bèlic. 3 -Reclamem que en les movilitzacions de lleves es visqui de cara a la realitat, i no que siguin arrencats de les fàbriques i dels camps milers d’homes que avui produeixen, ja que per a la militarització llur no es compta amb mitjans econòmics suficients ni amb les armes indispensables. Demanem que els poders responsables proporcionin a Catalunya els elements monetaris que calen, per a adquirir les matèries primes indispensables, per que Catalunya pugui assegurar l’existència d’una potent indústria de guerra. 4- Demanem la movilització immediata de la reraguarda, per tal de poser en peu de guerra tots els seus elements, estructurant així el FRONT ECONOMIC que serveixi de plataforma i de support al FRONT DE COMBAT. Volem crear el FRONT ECONOMIC per tal de que tots els homes de la reraguarda es converteixin en un milicià més ; un milicià que es subjecti als mateixos drets i als mateixos deures que el milicià de les trinxeres. La creació del FRONT ECONOMIC, permetrà establir a la reraguarda un règim d’austeritat i un esperit de sacrifici, que es tradueixin en una disciplina conscient i en una moral rígida, que són els elements d’un ambient de guerra. 5- Cal abatre la contrarevolució, i per aconseguir-ho demanem que no es faci el joc del interessos egoistes, que realitzen una campanya de difamació amb l’intent de crear un ambient confusionari i propici als designis de la reacció. Cal, doncs, anar a la transformació económico-social, d’una manera gradual i progresiva, socialitzant la gran indústria i la terra, i municipalitzant la proprietat urbana, respectant l’esforç individual i la iniciativa privada, coordinats en l’interès col·lectiu. 6- Demanem el « monopoli » del comerç exterior, per tal d’evitar la fugida de capitals i establir un plà d’expansió d’acord amb la realitat, i que ens proporcioni les divises necessàries que totes les activitats del país reclamen. Amb la creació del FRONT ECONOMIC, es podrà racionalitzar tota la producció i obtenir les matèries primes sintètiques substitutes del carbó, del cotó, de la llana, de la cel·lulosa, d’adobs, etz., que avui costen centenars de milions de pessetes or. La creació del FRONT ECONOMIC permetrà combatre l’atur forçós, defensar els stocks monetaris i burlar el bloqueig de les nostres costes i fronteres. 7- Demanem una política financera intel·ligent, que no recolzi únicament en l’intent de expremer unes possibilitats tributàries inexistents, i que s’inspiri, en canvi, en les possibilitats nascudes d’un augment de la riquesa nacional, a base de la creació de « nou treball ». Demanem una movilització del crèdit, hipotecant, si cal, una part de les rendes del futur, per tal de produir el ressorgiment econòmic, i poder finançar una redistribució del treball i un plà d’obres públiques reproductives, que representi per l’endemà de la guerra noves fonts de riquesa. 8- Demanem la movilització de la reraguarda, per tal d’acabar amb la immoralitat i la disbauxa actuals. Es inadmisible que subsisteixin sous de milers de pessetes i setmanals de setenta pessetes. Reclamem la creació del FRONT ECONOMIC, per tal de que la movilització militar i la econòmica siguin coordinades. Des res servirien els milions d’homes, els milers de canons, de metralladores, de tancs, d’avions, etz., que enviessim al front de combat, si el FRONT ECONOMIC no constituís un tot homogeni, sota el comandament també únic. 9- Demanem, així mateix, la creació del FRONT CULTURAL, per tal de que la contrarevolució no realitzi en els centres d’ensenyança una tasca esmicoladora dels principis que sustenten la revolució. Cal realitzar a les coles, a les universitats, i als instituts, una tasca depuradora, que permeti crear a la reraguarda una consciència proletària, que asseguri la supervivència del nou ordre i les essències de la revolució. Ens adressem a l’opinió pública, demanant un alt esperit de sacrifici i una visió clara del moment, i per damunt de totes les coses, reclamem una actuació recta, inspirada en una llealtat i en una honradesa acrisolades. C.N.T A.I.T.

Affiche texte, 1937, Fontseré, CNT AIT Barcelone, Trois fronts de lutte

Temáticos Colectivización, Cooperativa ; Nueva societad ; Campesinado ; Cultura ; Texto ; Guerra ; Educación ; Esfuerzo de guerra, Trabajo ; Victoria ; Industria, Servicios publicos
Artistas Carles Fontséré  (1916 – 2007)
Año 1937
Patrocinador CNT AIT
Origen geográfico España, Cataluña
Tipo cartel
Composición grafica fábrica, Soldado, Campesino, Periodico, Libro, Frente, Baricada

Atículos relacionados