Affiche texte, 1937, Fontseré, CNT AIT Barcelone, Trois fronts de lutte Agrandir l'image
TRES FRONTS DE LLUITA. La revolució ha de movilitzar tots als seus recursos, per tal d’estructurar els tres fronts que han d’assegurar el seu triomf : EL FRONT DE COMBAT, EL FRONT ECONOMIC I EL FRONT CULTURAL. 1- Demanem la creació de l’Exèrcit Popular Revolucionari a Catalunya i l’establiment del comandament únic ; pero reclamem totes les garanties per tal de que les forces armades de la Revolució estiguin, en tot moment, al servei únic i exclusiu del poble. Demanem una depuració del comandament i un control rigurós, exercit pels Comissaris polítics dintre els quadres tècnics de l’exèrcit del poble. 2- Demanem que els nostres fronts d’Aragó siguin proveïts de tot el material de guerra necessari, per tal de garantitzar la seva eficàcia, ja que sense armament modern i abundant, no pot existir una potència combativa. Cal establir, ràpidament, un sistema de refugis i de fortificacions, per tal d’assegurar la vida de la població civil i la inviolabilitat de les nostres costes. Per tal d’aconseguir aquells objectius, demanem que siguin proporcionats a Catalunya, fusells, canons, metralladores, tancs, avions, i altre material bèlic. 3 -Reclamem que en les movilitzacions de lleves es visqui de cara a la realitat, i no que siguin arrencats de les fàbriques i dels camps milers d’homes que avui produeixen, ja que per a la militarització llur no es compta amb mitjans econòmics suficients ni amb les armes indispensables. Demanem que els poders responsables proporcionin a Catalunya els elements monetaris que calen, per a adquirir les matèries primes indispensables, per que Catalunya pugui assegurar l’existència d’una potent indústria de guerra. 4- Demanem la movilització immediata de la reraguarda, per tal de poser en peu de guerra tots els seus elements, estructurant així el FRONT ECONOMIC que serveixi de plataforma i de support al FRONT DE COMBAT. Volem crear el FRONT ECONOMIC per tal de que tots els homes de la reraguarda es converteixin en un milicià més ; un milicià que es subjecti als mateixos drets i als mateixos deures que el milicià de les trinxeres. La creació del FRONT ECONOMIC, permetrà establir a la reraguarda un règim d’austeritat i un esperit de sacrifici, que es tradueixin en una disciplina conscient i en una moral rígida, que són els elements d’un ambient de guerra. 5- Cal abatre la contrarevolució, i per aconseguir-ho demanem que no es faci el joc del interessos egoistes, que realitzen una campanya de difamació amb l’intent de crear un ambient confusionari i propici als designis de la reacció. Cal, doncs, anar a la transformació económico-social, d’una manera gradual i progresiva, socialitzant la gran indústria i la terra, i municipalitzant la proprietat urbana, respectant l’esforç individual i la iniciativa privada, coordinats en l’interès col·lectiu. 6- Demanem el « monopoli » del comerç exterior, per tal d’evitar la fugida de capitals i establir un plà d’expansió d’acord amb la realitat, i que ens proporcioni les divises necessàries que totes les activitats del país reclamen. Amb la creació del FRONT ECONOMIC, es podrà racionalitzar tota la producció i obtenir les matèries primes sintètiques substitutes del carbó, del cotó, de la llana, de la cel·lulosa, d’adobs, etz., que avui costen centenars de milions de pessetes or. La creació del FRONT ECONOMIC permetrà combatre l’atur forçós, defensar els stocks monetaris i burlar el bloqueig de les nostres costes i fronteres. 7- Demanem una política financera intel·ligent, que no recolzi únicament en l’intent de expremer unes possibilitats tributàries inexistents, i que s’inspiri, en canvi, en les possibilitats nascudes d’un augment de la riquesa nacional, a base de la creació de « nou treball ». Demanem una movilització del crèdit, hipotecant, si cal, una part de les rendes del futur, per tal de produir el ressorgiment econòmic, i poder finançar una redistribució del treball i un plà d’obres públiques reproductives, que representi per l’endemà de la guerra noves fonts de riquesa. 8- Demanem la movilització de la reraguarda, per tal d’acabar amb la immoralitat i la disbauxa actuals. Es inadmisible que subsisteixin sous de milers de pessetes i setmanals de setenta pessetes. Reclamem la creació del FRONT ECONOMIC, per tal de que la movilització militar i la econòmica siguin coordinades. Des res servirien els milions d’homes, els milers de canons, de metralladores, de tancs, d’avions, etz., que enviessim al front de combat, si el FRONT ECONOMIC no constituís un tot homogeni, sota el comandament també únic. 9- Demanem, així mateix, la creació del FRONT CULTURAL, per tal de que la contrarevolució no realitzi en els centres d’ensenyança una tasca esmicoladora dels principis que sustenten la revolució. Cal realitzar a les coles, a les universitats, i als instituts, una tasca depuradora, que permeti crear a la reraguarda una consciència proletària, que asseguri la supervivència del nou ordre i les essències de la revolució. Ens adressem a l’opinió pública, demanant un alt esperit de sacrifici i una visió clara del moment, i per damunt de totes les coses, reclamem una actuació recta, inspirada en una llealtat i en una honradesa acrisolades. C.N.T A.I.T.
TROIS FRONTS DE LUTTE. La révolution doit mobiliser toutes ses ressources afin de structurer les trois fronts qui doivent assurer son triomphe (sa victoire): LE FRONT DE LA GUERRE, LE FRONT ÉCONOMIQUE ET LE FRONT CULTUREL. Nous exigeons la création de l’Armée Populaire Révolutionnaire de Catalogne et l’institution du commandement unique; mais nous réclamons toutes les garanties pour que les forces armées de la Révolution soient, à tout moment, uniquement et exclusivement au service du peuple. Nous demandons une épuration du commandement et un contrôle rigoureux, exercé par les Commissaires politiques au sein des cadres techniques de l’armée du peuple. 1-Nous demandons que nos fronts d’Aragon soient fournis (pourvus) de tout le matériel de guerre nécessaire, afin de garantir son efficacité, vu que (puisque) sans armement moderne et abondant, il ne peut exister une force (puissance) combative. 2-Il est nécessaire de rapidement établir un système de refuges et de fortifications afin de protéger la vie de la population civile et d’assurer l’inviolabilité (l’immunité) de nos côtes. Pour atteindre cet objectif, nous demandons que la Catalogne soit approvisionnée en fusils, canons, mitraillettes, tanks, avions et autre matériel de guerre. 3- Nous exigeons que les mobilisations de recrues s’effectuent en prenant en compte (en étant conscient de) la réalité, et qu’elles n’enlèvent pas des usines et des champs des milliers d’hommes qui aujourd’hui produisent, puisque nous ne disposons ni des moyens économiques suffisants ni des armes indispensables à leur militarisation. Nous demandons que les pouvoirs responsables fournissent à la Catalogne les éléments monétaires nécessaires pour acquérir les matières premières indispensables afin que la Catalogne puisse assurer l’existence d’une puissante industrie de guerre. 4- Nous demandons la mobilisation immédiate de l’arrière-garde afin de mettre sur le pied de guerre tous ses éléments, structurant (organisant) ainsi le FRONT ÉCONOMIQUE qui serve de plateforme et de support au FRONT DE COMBAT (FRONT DE GUERRE). Nous voulons créer le FRONT ÉCONOMIQUE afin que tous les hommes de l’arrière-garde deviennent un milicien de plus, un milicien qui soit sujet aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que le milicien des tranchées. La création du FRONT ECONOMIQUE permettra d’établir, à l’arrière-garde, un régime d’austérité et un esprit de sacrifice, qui se traduisent en une discipline consciente et une morale rigide, éléments constitutifs d’un climat (ambiance, atmosphère) de guerre. 5- Il faut faire tomber (en terminer avec) la contre-révolution, et pour ce, nous demandons de ne pas jouer le jeu des intérêts égoïstes, qui font une campagne de diffamation en essayant de créer un climat confus (de confusions) et propice aux desseins de la réaction. Il faut donc aller vers la transformation (le changement) économico-sociale de manière graduelle et progressive, en socialisant la grande industrie et la terre, en municipalisant la propriété urbaine, en respectant l’effort individuel et l’initiative privée, coordonnés dans l’intérêt collectif. 6- Nous demandons le “monopole” du commerce extérieur, de sorte à éviter la fuite de capitaux et à établir un plan d’expansion en accord avec la réalité et qui nous proportionne les devises nécessaires à toutes les activités du pays en ayant besoin. Avec la création du FRONT ÉCONOMIQUE, nous pourrons rationner toute la production et obtenir les matières premières synthétiques substituts du charbon, du coton, de la laine, de la cellulose, de la daube , etc… qui aujourd’hui coûtent des centaines de millions de pésètes d’or. La création du FRONT ÉCONOMIQUE permettra de combattre le chômage forcé, de défendre les stocks monétaires et déjouer le blocus de nos côtes et frontières. 7- Nous demandons une politique financière intelligente, qui ne s’appuie pas uniquement sur la tentative d’exploiter des possibilités tributaires inexistantes, mais qui en revanche s’inspire des possibilités nées d’une augmentation de la richesse nationale, par le biais de la création de « nouveau travail ». Nous demandons la mobilisation du crédit, en hypothéquant si nécessaire (quitte à hypothéquer) une partie des rentes (revenus) futures, afin de provoquer (produire) la résurgence (renaissance) économique, et de pouvoir financer une redistribution du travail et un plan de travaux publiques reproductifs, qui représente au lendemain de la guerre de nouvelles sources de richesse. 8 - Nous demandons la mobilisation de l’arrière-garde afin d’en terminer avec l’immoralité et la débauche (l’excès, le débordement, le gaspillage) actuelles. Il est inadmissible que subsistent encore des salaires mensuels de milliers de pésètes (pesetas) et d’autres hebdomadaires de soixante-dix pésètes (pesetas). Nous exigeons la création du FRONT ÉCONOMIQUE, de sorte que les mobilisations militaire et économique soient coordonnées. Les millions d’hommes, les milliers de canons, de mitraillettes, de tanks, d’avions, etc. que nous pourrions envoyer au front de guerre, ne serviraient à rien si le FRONT ÉCONOMIQUE ne constitue pas un tout homogène, aussi sous le commandement unique. 9- Nous demandons, de même, la création du FRONT CULTUREL, afin d’empêcher la contre-révolution de réaliser dans les centres d’enseignement un travail qui réduit en miettes les principes qui maintiennent la révolution. Il est nécessaire de réaliser dans les écoles, les universités et les instituts un travail de dépuration, qui permette créer au sein de l’arrière-garde une conscience prolétaire, qui assure la survie du nouvel ordre et des essences de la révolution. Nous nous adressons à l’opinion publique, en leur demandant un grand esprit de sacrifice et une vision claire du moment, et, par-dessus tout, nous exigeons une conduite droite, inspirée par une loyauté et une honnêteté sensées. C.N.T A.I.T.

Affiche texte, 1937, Fontseré, CNT AIT Barcelone, Trois fronts de lutte

Affiche éditée par la CNT de Catalogne (rédigée en catalan) et dessinée par Carles Fontséré (copiée plus tard par Ballester pour le comité national de la CNT). C. Fontséré met en situation les trois personages sur leur "front de lutte" spécifique : le soldat, le paysan -  l'usine, "l'intellectuel". L'affiche est monocolore.  Le texte met en avant 9 propositions qui situent bien l'ambiance dans le camp antifasciste début 1937 (avant mai 1937). Certes le texte préconise la militarisation, le commandement unique, l'effort pour la Guerre... mais surtout, l'affiche appelle au renforcement de transformation économique par la socialisation des moyens de production alors qu'au même moment, le PCE et le PSOE veulent rétablir la propriété privée (c'est à dire rétablir les droits des factieux partis côté franquiste) ; elle appelle à la révolution certes graduelle ; enfin elle dénonce les campagnes de dénigrement (des staliniens) et la corruption. L'affiche reprise par le comité National de la CNT, perd tout le côté politique lié à la situation pré-mai 37.

Thématiques Collectivisation, Coopérative ; Société nouvelle ; Campagne, Paysannerie ; Culture ; Texte ; Guerre ; Education ; Effort de guerre, Travail ; Victoire ; Industrie, Service public
Artistes Carles Fontséré  (1916 – 2007)
Année 1937
Commanditaire CNT AIT
Origine géographique Espagne, Catalogne
Type affiche
Composition graphique Paysan, Journal, Livre, Front, Barricade, Usine, Soldat

Objets liés